Klachtenprocedure Consument

Artikel 1: Definities

 1. Modevakschool Nancy van Vliet,  gevestigd te Arkplein 125, 1226DM Alkmaar
 2. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training  of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;
 3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij Modevakschool Nancy van Vliet of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
 4. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.
 5. Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.

Artikel 2: Indienen van een klacht

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van Modevakschool Nancy van Vliet.
 2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: Behandeling van de klacht

 1. De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 14 dagen.
 2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
 3. Binnen ten hoogste 3 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.
 4. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt de klager hiervan binnen de vastgestelde termijn in kennis gesteld waarbij het uitsel wordt toegelicht en wordt er een indicatie gegeven wanneer met verwacht uitsluitsel te geven.

Artikel 4: Uitspraak

 1. Binnen 4 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
 2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, www.degeschillencommissie.nl.
 3. Uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor Modevakschool Nancy van Vliet. Eventuele consequeties worden door ons binnen 2 weken afgehandeld.

Artikel 5: Ingangsdatum

 1. Deze regeling gaat in op 22-4-2022