Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden als Pdf

Algemene voorwaarden

Correspondentieadres: Arkplein 125, 1826DM, Alkmaar tel: 06-10517880/ 072-7501252
Lesruimte: Arkplein 125, 1826DM, Alkmaar tel: 06-10517880 072-7501252
Inschrijfnummer: 37110968 KvK Alkmaar, www.nancyvanvliet.nl e-mail info@nancyvanvliet.nl
Alg Voorwaarden Modevakschool
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Modevakschool Nancy van Vliet gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar.

Artikel 1: Aanmelding en inschrijving
Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier. De datum van ontvangst geldt als inschrijvingsdatum. De aanmelding wordt bevestigd via e-mail met een kopie van het ontvangen aanmeldingsformulier

Artikel 2: Toelating en selectie
Modevakschool Nancy van Vliet bepaalt welke cursisten worden toegelaten. Daarbij geldt onder meer als criterium dat de cursist aantoonbaar over de kwaliteiten beschikt die voor het volgen van de cursus noodzakelijk zijn en overigens ook voldoet aan de eisen die ten aanzien van het beginniveau kunnen worden gesteld. Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst wordt, naast geschiktheid, de volgorde van aanmelding aangehouden en worden de overige een plaats aangeboden op de eerstvolgende cursus met dezelfde inhoud.

Artikel 3: Cursusjaar opleidingen en lange cursussen
Het cursusjaar loopt van de eerste volle week van september t/m de laatste volle week van juni. De vakantie- en feestdagen worden verstrekt op het overzicht op de website. De door de cursist verzuimde lessen kunnen mits 24 uur van te voren is afgemeld indien mogelijk worden ingehaald mits het organisatorisch mogelijk is. Is het niet organisatorisch mogelijk dan vervallen de verzuimde lessen na het schooljaar. Er is geen recht op inhalen.

Artikel 4: Kosten en betaling
De prijs van de cursus staat op de website vermeld. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van btw. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Het cursusgeld kan uitsluitend per bank worden voldaan. Dat kan in een jaarbedrag of per in vier termijnen te weten:
Eerste termijn vóór aanvang van de cursus                           uiterlijk 1 september
Tweede termijn                                                                   uiterlijk 15 november
Derde  termijn                                                                     uiterlijk 31 januari
Vierde termijn                                                                     uiterlijk 15 april
Deze termijnen moeten voor genoemde data door Modevakschool Nancy van Vliet ontvangen zijn. Gespreide betaling per maand is in overleg mogelijk met een opslag van €2,50 per maand administratie kosten. In bijzondere gevallen kan in overleg een afwijkende regeling worden getroffen.

Artikel 5: Bedenktijd en annulering en tussentijdse beëindiging
Binnen 14 dagen na aanmelding via de website of schriftelijk via inschrijfformulier kan de aanmelding zonder verdere opgaaf van redenen worden ingetrokken, mits de cursus/ opleiding nog niet van start is gegaan. Deze intrekking dient schriftelijk te geschieden. Als binnen de bedenktijd de lesgelden zijn voldaan dan wordt het lesgeld binnen 14 dagen teruggestort. Bij annulering na de 14 dagen bedenktijd van de naailessen/opleiding is de cursist verplicht het eerstvolgende termijn bedrag te betalen. Bij annulering na de 14 dagen bedenktijd van een cursus, workshop of masterclass is de cursist verplicht het volledige bedrag te betalen. Voor opleidingen geeft u zich op voor een heel schooljaar en is tussentijds opzeggen niet mogelijk. Voor de naailessen is er een mogelijkheid om vóór 1 december 2021 schriftelijk op te zeggen u heeft dan les tot de laatste volle week van januari. Een opzegging die na 1 december wordt gedaan kan niet meer worden gehonoreerd en bent u het volledige bedrag tot eind juni verschuldigd. Er bestaat geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.

Artikel 6: Boekengeld
De cursist is verplicht de bij de cursus of het cursusjaar behorende boeken aan te schaffen. De gebruikte lesboeken worden uitgegeven door de modevakschoolvereniging Danckaerts u.a. , Ondergoed/ Bella Hendriks v.o.f en Landelijk Platvorm Modevakonderwijs. De bij een cursus horende verplichte boeken worden uitgereikt tijdens de eerste les. De prijzen van de verplichte boeken zijn vastgesteld door de modevakschoolvereniging Danckaerts, Bella Hendriks v.o.f en het Landelijk Platvorm Modevakonderwijs en zijn te vinden op de sites van de desbetreffende organisaties. Het boekengeld dient ter plaatse tijdens de eerste les te worden voldaan. Copyright ligt bij de vereniging Danckaerts, Bella Hendriks v.o.f en Landelijk Platvorm Modevakonderwijs. Alle boeken en materialen moeten door de cursist worden aangeschaft en zijn derhalve eigendom van de cursist.

Artikel 7: Examens
De examens Costumière, Coupeuse I, Coupeuse II, Coupeuse jongens-en herenkleding, Lingerie certificaat, coupeuse lingerie, lerares I, Lerares II en lerares Lingerie worden afgenomen door modevakschoolvereniging Danckaerts tweemaal per jaar in Utrecht (niet alle examens worden elk halfjaar afgenomen). De aanmelding en de betaling van de kosten voor het examen dienen vóór 1 april en/ of 1 november te worden gedaan door de cursist via de modevakschool Nancy van Vliet. Modevakschool Nancy van Vliet draagt vervolgens zorg voor het tijdige overdracht van de aanmelding en de examenkosten aan de Modevakschoolvereniging Danckaerts U.A. als aan het voorgaande is voldaan. Als er vóór de genoemde data geen betaling is ontvangen wordt er geen examen aanvraag gedaan Aan het eind van de opleiding tot modeontwerper ontvangt de cursist van modevakschool nancy van vliet een  certificaat van deelname onder de voorwaarde dat de cursist alle onderdelen van de opleiding tot modeontwerper naar behoren heeft afgerond en tenminste 80% van de lessen aanwezig was. Indien in de lesperiode van de opleiding modeontwerpen een onderdeel met een onvoldoende wordt beoordeeld dan heeft de cursist het recht deze opdracht éénmaal over te doen/ te herkansen binnen de door Modevakschool Nancy van Vliet genoemde periode.

Artikel 8: overmacht
Modevakschool Nancy van Vliet behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke docent te vervangen. Ingeval van ziekte zal Nancy van Vliet vervangende data voor de gemiste lessen vinden binnen het desbetreffende cursusjaar. Modevakschool Nancy van Vliet behoudt zich het recht om bij onvoldoende aanmelding voor een cursus/ opleiding de cursus te verzetten naar een andere datum. Met het vermelde in bovenstaande alinea wordt Modevakschool Nancy van Vliet geacht zich genoegzaam aan haar verplichtingen jegens de cursist te hebben voldaan en deswege heeft de cursist geen recht op verdere schadevergoeding.

Artikel 9: Rente en kosten
Indien het verschuldigde cursusgeld en/ of boekengeld niet wordt voldaan dan zal de cursist eerst een herinnering ontvangen. Mocht betaling niet plaatsvinden dan wordt er een aanmaning verstuurd. Indien het in bovenstaande alinea vermelde bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op de rekening van Modevakschool Nancy van Vliet dan is de cursist in gebreke en kan Modevakschool Nancy van Vliet de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De incassokosten die zijn voor rekening van de cursist. Tevens dient de cursist de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat de cursist in gebreke is.

Artikel 10: Ontbinding
Modevakschool Nancy van Vliet is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
Medewerkers van Modevakschool Nancy van Vliet geven opleidingen en adviezen naar eer en geweten. Modevakschool Nancy van Vliet aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.

Artikel 12: Klachtenprocedure
Klachten dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij  Modevakschool Nancy van Vliet en worden vertrouwelijk behandeld. Binnen 14 dagen ontvangt u een schriftelijke reactie waarin de verdere afhandeling wordt beschreven. Inhoudelijke klachten die betrekking hebben op de opleidingen voor de Danckaerts examens en de examens zelf kunnen ook bij het bestuur van de Modevakschoolvereniging Danckaerts U.A. worden ingediend. Dat kan schriftelijk naar het secretariaat van de vereniging: p/a Water acker 106, 1965 SX Heemskerk. Beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijk 3e via de Coöperatieve Modevakschoolvereniging “Danckaerts” U.A.
Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen 4 weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer verwacht wordt om uitsluitsel te kunnen geven. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Modevakschool Nancy van Vliet bindend; eventuele consequenties worden door Modevakschool Nancy van Vliet snel afgehandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.

Artikel 14: Persoonsgegevens
Wij houden ons aan de wet persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking van administratieve afhandelingen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.